Odsúhlasením tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov (GDPR) udeľujem dobrovoľne a slobodne správcovi, spoločnosti Saprem s.r.o., so sídlom Bratislava, Jasovská 10, PSČ 85107, IČO: 35950552 (ďalej iba „Saprem“) súhlas so spracovaním mojich nasledujúcich osobných údajov:

 • meno, priezvisko, email, telefón, spoločnosť a údaje o spoločnosti, ako aj
 • elektronických a iných údajov o nákupných zvyklostiach

(ďalej len „rozsah poskytnutých údajov“) v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a od 25. 5. 2018 v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeob. nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to na dobu do odvolania tohto súhlasu, príp. do doby ukončenia činnosti spoločnosti Saprem.

Beriem na vedomie, že:

 • mám právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu alebo svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, a to písomne na adresu sídla Saprem, zaslaním e-mailu na adresu office@saprem.sk;
 • mám právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, vrátane profilovania, v rozsahu, v ktorom súvisí s konkrétnou formou priameho marketingu, a to ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode;
 • Saprem osobné údaje zlikviduje taktiež, akonáhle pominie účel, pre ktorý boli moje osobné údaje spracované;
  mám právo na prenositeľnosť poskytovaných údajov a podať sťažnosť na príslušnom úrade;
 • nemám povinnosť osobné údaje Saprem poskytnúť, pričom, pokiaľ tak neurobím, nebude to pre mňa mať žiadne právne následky.

 

Spoločnosť Saprem s.r.o. ako správca spracováva osobné údaje v rozsahu poskytovaných údajov za účelom:

 • zaradenia do databázy zákazníkov Saprem;
 • účasti na marketingových akciách Saprem;
 • ponúkania obchodu alebo služieb spoločnosti Saprem;
 • vykonávanie marketingových prieskumov a vyhodnocovanie správania sa
 • zákazníkov či iných foriem personifikácie;
 • zasielanie obchodných oznámení, a to poštou, e-mailom, či inou formou komunikácie.

 

Súhlasím s tým, že moje osobné údaje budú v rozsahu poskytnutých údajov spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronické forme, a to vlastnými zamestnancami správcu alebo spracovateľa. Ďalej som uzrozumený(á) s tým, že moje osobné údaje môžu byť sprístupnené v rozsahu povinností správcu osobných údajov poskytovať informácie stanovené Zákonom, Nariadením alebo zvláštnymi právnymi predpismi.

Odsúhlasením tohto prehlásenia potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov a že som sa dostatočne oboznámil(a) so znením svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytovaného Saprem, ktorý považujem za zrozumiteľný a jasný.

Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2018
Dátum zverejnenia: 14. 3. 2017